loader image

شرکت فلورد انواع مختلفی از کشیدگی سنج ها را تولید نموده است. این تجهیزات در مقیاس وسیع در پروژه-های زیرزمینی مختلف، پی ساختمان و شرایط دیگری که در آن نیاز به نظارت مداوم بر تغییرشکل ها در سطوح مختلف زمین وجود دارد، بکار گرفته می شود. انواع پیچ و مهره های کشیدگی سنج ها، طول میله و مصالح بر اساس شرایط زمین در محل پروژه طراحی شده است.

کرنش سنج
ساخت تصفیه هیدروژنی مازوت
keyboard_arrow_up