loader image

شیر سوزنی _ Needle Valve

شیرهای سوزنی نوعی از شیرها ی صنعتی هستند که در آن از یک نقطه سوزنی شکل که بوسیله رزوه هایی طراحی شده بر روی آن، جریان سیال را کنترل میکند . این دسته از شیرها در مسیرهایی عمدتا نصب میگردند که قرار است در این مسیر کار کنترل دبی جریان انجام پذیرد.

شیر سوزنی در ساختار شبیه شیر کروی است با این تفاوت که به جای دیسک دارای یک قطعه مخروطی شکل بلند شبیه به یک سوزن در انتهای میله اصلی شیر میباشد.همین قطعه مخروطی شکل باعث میگردد که سطح نشستن در شیر کمتر از شیر کروی گردد . شیر سوزنی عمدتا در مسیرهایی نصب میگردد که قرار است در این مسیر کار کنترل دبی جریان انجام پذیرد. داشتن رزوه های ریز روی دسته باعث میشود حرکت سوزن شیر به ازای چرخش دسته کم باشد و در نتیجه دقت عمل شیر در کنترل جریان زیاد میشود.

هیدرو گرافی
سیستم قرائت مرکزی
keyboard_arrow_up