loader image

چگالی یا به عبارتی دیگر وزن واحد حجم یک ماده، جرم آن ماده در واحد حجم می¬باشد. به صورت ریاضی چگالی همان تقسیم جرم بر حجم ماده است:

که بیانگر چگالی، جرم ، حجم، چگالی آب، وزن حقیقی نمونه و وزن قوطه¬وری نمونه می¬باشد.
تخلخل یا نسبت پوکی، معیاری برای سنجش خلل و فرج در یک ماده و یک نسبت حجمی به شکل نسبت حجم خلل و فرج، به حجم کل می¬باشد؛ این مقدار بازه¬ای میان ۰ الی ۱ و یا به عنوان درصدی میان ۰ الی ۱۰۰٪ بیان می¬گردد. تخلخل با نسبت زیر تعریف می¬شود:

که حجم خلل و فرج، حجم کل ماده که شامل مولفه¬های حجمی جامد و خلل نمونه بوده، چگالی نمونه، چگالی آب، وزن اشباع، وزن حقیقی نمونه می¬باشد. این آزمون بر اساس روش پیشنهادی ISRM-1977 است.

آزمون های فشاری سه محوره
آزمون ضریب بایوت
keyboard_arrow_up