loader image

این آزمایش برای تعیین مقاومت کششی نمونه های استوانه ای سنگ بکر به طور غیرمستقیم به کار می‌رود. توجیه این آزمایش مبتنی بر این واقعیت تجربی است که با اعمال فشار قطری به نمونه‌های استوانه‌ای سنگ، تنش کششی در امتداد عمود بر محور بارگذاری گسترش یافته و زمانی که این تنش کششی از مقاومت کششی سنگ بیشتر شود، نمونه دچار گسیختگی می‌گردد. قابل ذکر است که این آزمایش روی نمونه‌های شدیداً متخلخل دانه درشت و دارای درز و ترک از دقت کافی برخوردار نیست. این آزمایش دارای استانداردهای مختلفی از جمله ISRM ، ASTM-D3967 و GOST21153/3 می باشد. این استانداردها در برخی موارد دارای تفاوت هایی هستند. اما با توجه به اینکه در روش پیشنهادی ISRM (آزمایش برزیلی) توزیع تنش در نمونه یکنواخت تر است، نتایج بدست آمده ازآن قابل اطمینان تر می باشند. روش انجام آزمون مقاومت کششی غیر مستقیم (روش برزیلی) بر اساس روش پیشنهادی ISRM می باشد.
نمونه‌های مورد آزمایش مغزه هایی با قطر حداقل ۳۷ میلی متر می باشند که سر و ته آن ها توسط دستگاه برش، بریده شده است. ضخامت (ارتفاع) نمونه ها باید تقریباً برابر شعاع آنها باشد. سطح جانبی نمونه ها عاری از آثار مته کاری بوده و پستی و بلندی های آن از 025/0 میلی متر تجاوز نکرده است. سطوح انتهایی نمونه با دقت 25/0 میلیمتر صاف بوده و ضمن عمود بودن بر محور نمونه با دقت 25/0 درجه با یکدیگر موازی می باشند. دور نمونه های آزمایشگاهی نوار چسبی به منظور حفظ نمونه پس از شکست چسبانده می شود.
قابلیت های دستگاه تست تک محوری:
• بارگذاری با دستگاه کاملا سروو کنترل
• اعمال نیرو با نرخ ثابت و آهنگ پیوسته
• قابلیت ثبت نیرو در بازه¬های زمانی 1/0 ثانیه
آزمون برزیلی:
بارگذاری بر روی نمونه (شکل25-1) تا زمان وقوع شکست به طور پیوسته و آهنگ یکنواخت انجام می¬گیرد. بار متناظر با وقوع اولین شکست، نیروی شکست نمونه در نظر گرفته می¬شود. مقاومت کششی نمونه سنگی به شرح زیر محاسبه می¬گردد:

که مقاومت کششی، بار گسیختگی ، قطر نمونه ، ضخامت نمونه در مرکز می¬باشد.

پایلوت نیمه صنعتی گوگرد زدایی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
آزمون مدول بالک
keyboard_arrow_up