مانومتر(Manometer)

مانومتر

مانومترها برای اندازه‌­گیری فشار بکار برده می‌­شوند و دارای انواع مکانیکی و الکتریکی هستند. معروفترین مانومتر مکانیکی که دارای حساسیت بالا می‌­باشد، مانومتر بوردن است. مانومترهای الکتریکی دارای دقت و کاربرد بیشتری نسبت به مانومترهای مکانیکی هستند.

 

کاربرد مانومتر:

    • اندازه‌گیری فشار
    • اندازه‌گیری جریان
    • اندازگیری فشار برخاست در سد بتنی
    • اندازگیری فشار سرگمانه
    • اندازگیری ارتفاع آب در مخزن

Product Serial

FIP-IPC

Model

PC400

Pressure

Min

Typ

Max

Unit

Range

۰

۱۲

bar

Resolution

۱٫۲

mbar

Accuracy 0°C to +40°C, 0 to 10 bar

-۵۰

+۲۰

mbar

Accuracy -40°C to +85°C

۰ to 10 bar

-۶۰

+۱۸۰

mbar

Long term stability

۲۰

mbar/yr

Error over Temperature

Ta = -40 … +۸۵ °C

-۱۰

+۱۰۰

mbar

Temperature

Min

Typ

Max

Unit

Range

-۴۰

+۸۵

°C

Resolution

۰٫۰۰۵

۰٫۰۱۵

°C

Accuracy

-۰٫۸

+۰٫۸

°C

Characteristic

Min

Typ

Max

Unit

Supply voltage (1)

۷

۱۰

۱۴

V

Storage temperature

-۴۰

+۸۵

°C

Operating temperature

-۴۰

+۸۵

°C

Output communication (2)

Serial TTL / RS485

Display

۱۲۸*۶۴ ۰٫۹۶ inch OLED

Logger

Compatible with     RUD600,RUD400 ,Central Readout units or Local Display

۱٫External 7.2Ah Power bank is optional

۲٫External communication is optional

کوردیسکوپمتر همگرایی‌سنج