تغییرشکل سنج گمانه(Borehole Deformation Gage)

تغییرشکل سنج گمانه

سلول تغییرشکل­‌سنج‌­گمانه، برای اندازه‌­گیری تغییرشکل قطری گمانه‌­ها در خلال آزاد کردن تنش، از طریق مغزه­‌گیری مضاعف، طراحی شده است. با در دست داشتن مدول تغییرپذیری سنگ، می‌­توان تنش برجا را بدست آورد.

  • طراحی شده برای اندازه­‌گیری تغییرشکل قطری در خلال بیش مغزه­‌گیری در عرض سه قطر که با همدیگر زاویه °۶۰ می‌­سازند.
  • دماسنج، کرنش‌سنج و ثبت داده
  • ابزار مکان‌یابی و جهت‌یابی
  • دستگاه کالیبراسیون
  • محفظه دومحوری فلورد

اهمیت تعیین تنش برجا:

  • طراحی و کنترل دیواره حفریات زیرزمینی مثل مغارها، معادن، تونل‌ها، شفت و …
  • تخمین پایداری ذاتی حفریات
  • پی سازه‌­ها
  • دیواره سد
  • ترانشه ها و …
Technical Specification
Borehole Diameter

۳۸ mm (EX)

Resolution ۱µɛ
Temp Range -۵up to +60°C
Overcore Diameter ۱۵۲ mm (6inch)
چرخش‌سنج