آزمایش کشش برزیلی

Indirect Tensile Test

 

این آزمایش برای تعیین مقاومت کششی نمونه­‌های سنگی به طور غیرمستقیم بکار می‌­رود. با توجه به سادگی و کارآیی آن، یکی از روش­‌های رایج آزمایشگاهی در تحقیقات ژئوتکنیک سنگهاست. این آزمون برای بتن نیز استفاده می‌­شود. آزمایش برزیلی مبتنی بر این است که با اعمال فشار قطری به نمونه استوانه‌­ای سنگ ،تنش کششی در امتداد عمود بر محور بارگذاری گسترش یافته و زمانی که بر مقاومت کششی سنگ غلبه کند باعث گسیختگی آن می­‌شود. مقاومت کششی سنگ براساس اسناندارد ISRM 1978 و ASTM 2008 طبق رابطه زیر محاسبه می­‌شود:

آزمایش کشش برزیلی

 

σt مقاومت کششی، P بار گسیختگی، D قطر نمونه و t ضخامت نمونه می­‌باشد.

 

آزمایش کشش برزیلی

آزمایش کشش برزیلی

آزمایش ضریب بایوتآزمایش سرعت امواج صوت در سنگ