آزمایش تعیین مقاومت فشاری سه محوره (تک مرحله ای_چند مرحله ای)

Triaxial Compression Test

آزمایش مقاومت فشاری سه محوره (تک مرحله ای_چند مرحله ای)

 

توانایی سیستم آزمایش سه محوره:

    • اندازه‌­گیری مقاومت سه محوره، چسبندگی و زاویه اصطکاک
    • بیشترین نیروی اعمالی ۵۰۰ تن
    • بیشترین فشار محصورکننده ۸۰ مگاپاسکال
    • نرخ کرنش محوری براساس استاندارد ISRM
    • مجهز به سیستم ثبت داده

 

 

 

آزمایش مقاومت فشاری سه محوره (تک مرحله_چند مرحله)

 

 

آزمایش مقاومت فشاری سه محوره (تک مرحله ای_چند مرحله ای)

آزمایش مقاومت فشاری سه محوره (تک مرحله ای_چند مرحله ای)

آزمایش مقاومت فشاری تک محورهآزمایش ضریب بایوت