آزمایش خواص فیزیکی سنگ

Physical Properties Test

آزمایش خواص فیزیکی سنگ

چگالی جرم واحد حجم ماده است که طبق روابط زیر محاسبه می­‌شود:

آزمایش خواص فیزیکی سنگ

 

 

آزمایش خواص فیزیکی سنگ

 

 

ρ چگالی، m جرم، v حجم، ρw چگالی آب، Wreal وزن حقیقی و Wsub وزن غوطه‌­وری نمونه می‌­باشد.

تخلخل نسبت حجم حفره‌ای یک سنگ به حجم کلی آن است. بنابراین تخلخل عددی است بین صفر تا یک. همچنین با ضرب کردن این میزان در ۱۰۰ می‌توان آن را به صورت درصد نیز بیان کرد. تخلخل به عنوان یکی از ویژگی‌های سنگ نقش مهمی را در مطالعات زمین‌شناسی و همچنین شناسایی مخازن مواد آلی و آبی ایفا می‌کند.

 

 

برای نمونه در یک مخزن آبی، تخلخل نشان‌دهنده حداکثر میزان آبی است که سنگ آن مخزن می‌تواند در خود نگه دارد.

آزمایش خواص فیزیکی سنگ

 

 

آزمایش خواص فیزیکی سنگ

 

 

VV حجم فضای خالی، VT حجم کل ماده، ρ چگالی، ρw چگالی آب، Wsat وزن نمونه اشباع شده و Wreal وزن حقیقی نمونه می‌­باشد.

آزمایش سرعت امواج صوت در سنگ